1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Klub Dziecięcy w Święciechowie

ul. Kościelna 4, 64-115 Święciechowa

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Klaudia Juszczak, e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 2. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celach:
 3. dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. dokumentowania przebiegu nauczania,
 5. ewidencyjnych,
 6. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 7. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych.
 8. Dane osobowe rodzica/opiekuna/przedstawiciela ustawowego przetwarzane będą w celach:
 9. dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 10. ewidencyjnych,
 11. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 12. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych.
 13. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

   

  1. udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  2. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
  5. realizowanie zadań Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e),
  6. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c RODO),

oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego (w tym akty prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

– wraz z aktami wykonawczymi.

 1. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
 2. dane identyfikacyjne dziecka i rodzica/opiekuna/przedstawiciela ustawowego (imię, nazwisko, PESEL, etc.),
 3. dane lokalizacyjne dziecka i rodzica/opiekuna/przedstawiciela ustawowego (adres zamieszkania, etc.),
 4. dane kontaktowe dziecka i rodzica/opiekuna/przedstawiciela ustawowego (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.),
 5. dane dotyczące przebiegu nauczania dziecka (dane zawarte w dokumentacji przebiegu nauczania, etc.),
 6. dane dziecka zawarte w innej dokumentacji prowadzonej przez Administratora (dane o stanie zdrowia, etc.),

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

 1. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:

   

  1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
  2. od organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania - w ramach ich kompetencji oraz przepisów obowiązującego prawa,
  3. od podmiotów posiadających interes prawny w sprawie, w związku z którą następuje przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,
  4. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

 1. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 2. W zależności od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 3. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z danym postępowaniem administracyjnym.
 8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

Beata Tycner –

Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie

Święciechowa, dn. 02.01.2020 r.